Oberkirch 2019

Automatische Diashow (ein Bild alle 4 Sekunden oder so)
Diaporama automatique (une image toutes les 4 secndes environ)